Akty prawne

Ustawy regulujące prawo oświatowe

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie  o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz.U. 2022 r., poz. 2230) – przeczytaj tutaj
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.poz. 984 )- przeczytaj tutaj
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 900). – przeczytaj tutaj
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.2082) – przeczytaj tutaj 
 • Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami ( Dz.U z 2019 r., poz. 1078) – przeczytaj tutaj
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich ( Dz.U z 2022 r., poz. 1700) przeczytaj tu 

1Rozporządzenie edukacja zdalna

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 września 2022 r. w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – przeczytaj tutaj

 

Rozporządzenia dotyczące nauczycieli

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe- przeczytaj tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( tekst jednolity- Dz.U 2020 r., poz. 2200) dotyczy tylko nauczycieli kontraktowych którzy do końca sierpnia 2022 roku nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego oraz nauczycieli mianowanych, którzy przed 1 września 2022 rozpoczęli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego  – przeczytaj tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – przeczytaj tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczyciela  -przeczytaj tutaj 

 

Rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia specjalnego

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty ( Dz.U z 2023 r., poz. 651) – przeczytaj tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.( Dz.U z 2013 r., poz. 529) – przeczytaj tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24.07.2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem. ( Dz.U z 2015 r., poz. 1113) – przeczytaj tutaj 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9.08.2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem. ( tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz.1309)  – przeczytaj tutaj 

Rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. ( Dz.U z 2023r., poz.1798 ) – przeczytaj tu 

Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i turystyki

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jednolity  Dz. U. z 2020 r., poz. 1064). –przeczytaj tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25. 05.2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki- przeczytaj tutaj 

 

Rozporządzenia w sprawie oceniania i promowania 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3.08.2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych- przeczytaj tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22.02 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.- przeczytaj tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21. 02.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.- przeczytaj tutaj

Rozporządzenia w sprawie organizacji szkół i placówek

 • Rozporządzenie ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych  doradców zawodowych  – przeczytaj tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. ( tekst jednolity Dz.U. 2020 r., poz. 1280 ze zmianami) – przeczytaj tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28. 02. 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.-przeczytaj tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25.08.2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania.- przeczytaj tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek ( tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz. 2198) – przeczytaj tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego- przeczytaj tutaj

Rozporządzenia w sprawie podstawy programowej

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej która dotyczy szkół tzw. nowego typu (8-letnia szkoła podstawowa, branżowa szkoła I stopnia, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, szkoła policealna)- przeczytaj tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  – dotyczy szkół tzw. starego typu (6-letnia szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, 3-letnie liceum ogólnokształcące, 4-letnie technikum, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, szkoła policealna)– przeczytaj tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, która dotyczy szkół tzw. nowego typu (4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, branżowa szkoła II stopnia)-przeczytaj tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach-przeczytaj tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach przeczytaj tutaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest