Akty prawne

Ustawy regulujące prawo oświatowe

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie  o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz.U. 2020 r., poz. 1327) – przeczytaj tutaj
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz.U 2019 r., poz. 2215 )- przeczytaj tutaj
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – przeczytaj tutaj
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych- przeczytaj tutaj  
 • Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami- przeczytaj tutaj

ROZPORZĄDZENIA- Akty jednorazowe

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- przeczytaj tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – przeczytaj tutaj 

Rozporządzenia dotyczące nauczycieli

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe- przeczytaj tutaj 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( tekst jednolity- Dz.U 2020 r., poz. 2200) – przeczytaj tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego-przeczytaj tutaj 

Rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia specjalnego

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.- przeczytaj tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24.07.2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem.- przeczytaj tutaj 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9.08.2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem.- przeczytaj tutaj 

Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i turystyki

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zmianami). –przeczytaj tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25. 05.2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki- przeczytaj tutaj 

Rozporządzenia w sprawie oceniania i promowania 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3.08.2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych- przeczytaj tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22.02 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.- przeczytaj tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21. 02.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.- przeczytaj tutaj

Rozporządzenia w sprawie organizacji szkół i placówek

 

 • Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych  doradców zawodowych ( tekst jednolity: Dz.U. 2020 r., poz. 1552) – przeczytaj tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17. 03. 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.-przeczytaj tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25.08.2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania.- przeczytaj tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14.02.2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego.-przeczytaj tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. przeczytaj tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych,młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolnowycho-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.-przeczytaj tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego- przeczytaj tutaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest