Laptopy dla nauczycieli

Laptopy dla nauczycieli

Laptop dla nauczycieli

Z racji tego, że dużo pytań wątpliwości i złej energii krąży wokół bonów na laptopy dla nauczycieli, to spróbuję to odczarować trochę, by z tej złej energii zbyt szybko się Wam one nie psuły.

Temat laptopów pojawił się z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz.U. z 2023 r., poz. 1369), gdzie czytamy w art. 2. 2, iż, w celu wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych:

nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, zwanych dalej „nauczycielami” – przysługuje wsparcie sfinansowane ze środków publicznych.

Jakież było nasze zadowolenie, że wreszcie dostaniemy wsparcie w postaci narzędzia jakim jest laptop, by jeszcze lepiej i sprawniej przygotowywać się do zajęć z naszymi uczniami. Trochę mniej zadowoleni byli nauczyciele edukacji przedszkolnej, ominięci w zapisach ustawy, bez prawa do komputeryzacji swojej pracy.

Następnym krokiem jak zapisano w ustawie jest oczekiwanie na zapis w rozporządzeniu w którym to „minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, grupy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych ze szkół, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uprawnionych do otrzymania wsparcia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, oraz ich kolejność, mając na uwadze typ szkoły i wykładany przez nauczyciela przedmiot oraz charakter realizowanych zadań przez wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, a także sytuację społeczno-gospodarczą i stan finansów publicznych.”[1]

I takowe rozporządzenie ukazało się, zobacz tu >>

Z zapisów rozporządzenia dowiadujemy się już, że z listy wymienionej w art. 2.2 w chwili obecnej laptopy otrzymają jedynie niektórzy z grupy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych ze szkół, którzy są uprawnieni do otrzymania wsparcia polegającego na otrzymaniu jednorazowych świadczeń w formie bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych:

1) wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII publicznych szkół podstawowych;

2) wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII niepublicznych szkół podstawowych;

3) wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;

4) inni niż nauczyciele i wychowawcy pracownicy pedagogiczni w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowani do klas IV–VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych lub do klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Określono także kolejność wsparcia dla tych właśnie grup:

1) pkt 1 ‒ na dzień 10 października 2023 r.,

2) pkt 2 ‒ na dzień 11 października 2023 r.,

3) pkt 3 ‒ na dzień 12 października 2023 r.

4) pkt 4 ‒ na dzień 13 października 2023 r.

Minimalne wymagania sprzętowe- zobacz tu>>>

Kto nie jest uprawniony do otrzymania bonu na laptop?

Nauczyciel, który:

1) pozostaje w stanie nieczynnym, przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia;

2) jest zawieszony w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1-3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

3) przebywa na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni;

4) jest urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854).

Jak ma wyglądać sama procedura otrzymania bonu.

Nauczyciele mogą składać wnioski do dyrektora zgodnie z kolejnością wsparcia od:

1)grupa nauczycieli z pkt 1 ‒ na dzień 10 października 2023 r.,

2) grupa nauczycieli z pkt 2 ‒ na dzień 11 października 2023 r.,

3) grupa nauczycieli z pkt 3 ‒ na dzień 12 października 2023 r.,

4) grupa nauczycieli z pkt 4 ‒ na dzień 13 października 2023 r

Przykładowy wniosek. Załącznik do wniosku- tabela Excel oraz jak złożyć wniosek, pełna instrukcja krok po kroku dla dyrektorów, zobacz tu>>>

Nauczyciel składa wniosek do dyrektora wraz z załącznikiem – dyrektor przygotowuje arkusz zbiorczy lub wykorzystuje wygenerowaną tabelę w SIO i przekazuje do organu prowadzącego- organ prowadzący składa wniosek za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – nauczyciel otrzyma informację z kodem uprawniającym do zakupu na swojego maila podanego w zgłoszeniu.

Przy wyborze laptopa, jeśli nie trzeba będzie do niego dopłacać nauczyciel będzie podawał ten właśnie kod przypisany do jego osoby.

Czy są wyznaczone sklepy, w których będzie można zrealizować bon?

Tak, listę placówek znajdziecie tu>>>

I teraz jeszcze kilka informacji zbiorczych. Jak wynika z zapisów umieszczonych na stronach ministerstwa cyfryzacji „ jest to I etap procesu, w ramach którego o laptopy mogą ubiegać się (tutaj bardziej szczegółowy podział osób, które mogą wnioskować o bon) :

 • nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach IV-VIII lub z uczniami klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, w tym prowadzący:
 1. a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
 2. b) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; c) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; d) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; e) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności; f) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego; g) zajęcia religii lub etyki h) naukę języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego oraz naukę własnej historii i kultury i)  zajęcia wychowania do życia w rodzinie
 • nauczyciele prowadzący dodatkową naukę języka polskiego dla uczniów klas IV-VIII podstawowych, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki;
 • nauczyciele wspomagający, którzy prowadzą zajęcia w klasach IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych;
 • nauczyciele specjaliści: pedagog, pedagog specjalny, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy
 • wychowawcy świetlic szkolnych prowadzący zajęcia z uczniami klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych;
 • nauczyciele bibliotekarze bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych, w których strukturze są klasy IV-VIII;
 • dyrektorzy szkół podstawowych, w których strukturze są klasy IV-VIII, a także dyrektorzy zespołów szkół i ośrodków, w skład których wchodzi taka szkoła podstawowa, niezależnie od tego, czy realizują oni tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, czy też zostali zwolnieni z obowiązku jego realizacji.
 • nauczyciele uczący w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia w oddziałach klas IV-VIII oraz w ogólnokształcącej szkole baletowej. Dotyczy to zarówno nauczycieli przedmiotów ogólnych jak i nauczycieli przedmiotów artystycznych.
 • urlopy macierzyńskie, urlopy rodzicielskie, urlopy wychowawcze – nauczyciel przebywający na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim czy na urlopie wychowawczym może ubiegać się o wsparcie w postaci bonu na zakup laptopa.”[2]

Jeżeli masz wątpliwość, nie jesteś do końca pewna/pewien czy i Tobie takowy bon na laptop się należy, wnioskuj i tak, najwyżej nie przejdziesz pozytywnie weryfikacji i otrzymasz odmowę przyznania bonu. Nie wiemy, kiedy nastąpi realizacja kolejnych etapów, dla kolejnych grup nauczycieli wymienionych w ustawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz.U. z 2023 r., poz. 1369), bo zapisu takiego brak na poziomie ustawy jak i w samym rozporządzeniu.

Wiemy tylko, że cały proces wyposażania nauczycieli w laptopy i prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygasa z końcem dnia 31 grudnia 2025 r.

Nie jestem specem od komputerów, ale chcę Wam zwrócić uwagę na pamięć RAM. W specyfikacji, którą załączyłam, czy na stronach sklepów komputerowych znajdziecie laptopy w cenie bonu, ale pamiętajcie, że mieszczą się one przeważnie w tej opcji z pamięcią RAM- 8 GB.  Warto tutaj rozważyć zakup takiego laptopa, który będzie miał pamięć RAM – minimum 16 GB. Wiązać się to może z niewielką dopłatą do bonu, jednak pozwala mieć do dyspozycji laptop, który będzie w miarę szybki i sprawny w codziennej obsłudze przez kilka lat. Jeśli nie jesteś specem w tym temacie, doradź się sprzedawcy w sklepie komputerowym.

Odesłania

[1] ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz.U. z 2023 r., poz. 1369)

[2] https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/laptop-dla-nauczyciela–najwazniejsze-kwestie-dot-nauczycieli-uprawnionych-do-wnioskowania-o-bon

Opracowano na podstawie;

 1. Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz.U. z 2023 r., poz. 1369),zobacz tu >> 
 2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 28 września 2023 r. w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych ( Dz.U z 2023 r., poz. 2071),
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania ( Dz.U z 2022 r., poz. 2811) – wymagania dla sprzętu komputerowego.
 4. informacji zawartych na stronach https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/laptop-dla-nauczyciela–najwazniejsze-kwestie-dot-nauczycieli-uprawnionych-do-wnioskowania-o-bon, https://www.gov.pl/web/laptop-dla-nauczyciela/dla-szkol-i-nauczycieli, https://www.gov.pl/web/laptop-dla-nauczyciela/zasady-korzystania-z-programu-laptop-dla-nauczyciela

Pin It on Pinterest