Idą zmiany w awansie zawodowym nauczycieli.

Jak pewnie słyszeliście z rożnych źródeł, szykują się kolejne zmiany w zapisach prawa oświatowego dotyczące nauczycieli, ścieżki awansu, naszej pracy oraz oceny tej pracy.

Oprócz kilku dobrych informacji dotyczących podwyżek, ustalenia stałych dodatków zapisanych na poziomie ustawy, szykują się także kolejne zmiany w ścieżce awansu zawodowego (raczej powrót do starego, niż zmiany) i o tym przede wszystkim chcę dziś wstępnie napisać.

Ocenę pracy nauczyciela po zakończonym stażu zastąpić ma ocena dorobku zawodowego. Pozytywna lub negatywna, ustalana przez dyrektora uwzględniająca stopień realizacji planu rozwoju zawodowego, dokonana w terminie nie dłuższym niż 21 dni. Wraca też projekt oceny opracowany przed opiekuna oraz opinia rady rodziców, które to będą narzędziem pomocnym dyrektorowi w opracowaniu oceny dorobku zawodowego.

Ocena pracy – okres nie krótszy niż 3 miesiące, przy ocenie uwzględniamy zapisy art. 6 i art. 42 ust.2 oraz art. 5 ustawy- Prawo oświatowe w zakresie wszystkich obszarów działalności szkoły.

Zapis stanowi- 1e.” Kryteria oceny pracy nauczyciela dotyczą stopnia realizacji obowiązków określonych w art. 6 i art. 42 ust. 2 oraz w art. 5 ustawy – Prawo oświatowe i obejmują wszystkie obszary działalności szkoły odpowiednio do posiadanego stopnia awansu zawodowego.”

Zapis będzie stanowił – 1e.” Ocena pracy nauczyciela dotyczy stopnia realizacji obowiązków określonych w art. 6 i art. 42 ust. 2 oraz w art. 5 ustawy – Prawo oświatowe w zakresie wszystkich obszarów działalności szkoły.”

Co to oznacza w praktyce?

A no tyle, że w ocenie pracy nauczyciela przestaną obowiązywać kryteria dla poszczególnych stopni awansu a zaczną obowiązywać obszary działalności szkoły.

Oczywiście będzie znów kolejna grupa nauczycieli w okresie przejściowym.

Art. 8. Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe. – czyli kolejna grupa nauczycieli w tak zwanym okresie przejściowym.

Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego będzie:

– odbycie stażu,

– spełnienie wymagań kwalifikacyjnych,

– zakończenie stażu pozytywną oceną dorobku zawodowego.

W przypadku nauczyciela stażysty – uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie.

W przypadku nauczyciela kontraktowego – zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

W przypadku nauczyciela mianowanego – uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego i przeprowadzonej rozmowie.

Wracamy także do znanego już składu = komisji kwalifikacyjnej na rozmowę dla przyszłego kontraktowego.

Skład takiej komisji to:

– dyrektor lub wicedyrektor, jako przewodniczący,

– przewodniczący zespołu nauczycieli lub nauczyciel mianowany albo dyplomowany,

– opiekun stażu.

Bardzo istotne dla przeszłych nauczycieli kontraktowych będących obecnie w trakcie trwania stażu, są zapisy projektu ustawy o zmianie ustawy -Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, zapisane w poniżej cytowanych artykułach.

Najistotniejszy  jest:

„Art. 9. 1. W przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego staż rozpoczęty w roku szkolnym 2018/2019 trwa 12 miesięcy.

  1. Po zakończeniu stażu, o którym mowa w ust. 1, dokonywana jest ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu oraz przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne, zgodnie z przepisami ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.” W praktyce oznacza to tyle, że czas szykować pióra i zabierać się do pisania sprawozdań.

I kolejna grupa w kolejnym okresie przejściowym:

Art. 10. Do postępowań o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 11. W przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., lecz do dnia 31 sierpnia 2019 r. nie otrzymali oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu lub nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, ocena pracy nauczyciela po zakończeniu stażu jest dokonywana oraz postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne jest prowadzone według dotychczasowych przepisów.

Art. 12. W przypadku nauczycieli, którzy w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienili miejsce zatrudnienia i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali co najmniej dobrą ocenę pracy, ocena ta jest uwzględniana do oceny dorobku zawodowego nauczyciela dokonywanej po zakończeniu całego stażu.

I zmiany dotyczące dyrektorów.

Art. 13. Do dnia 31 sierpnia 2024 r. wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego może również złożyć dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata, oraz legitymujący się co najmniej bardzo dobrą oceną pracy dokonaną na zasadach określonych w art. 6a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. lub od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Wniosek ten dyrektor szkoły może złożyć po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 3 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Art. 14. Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w art. 10 ust. 12 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wlicza się okresy zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony, o których mowa w tym przepisie, zawieranych począwszy od dnia 1 września 2019 r.

 

To tyle tytułem zmian jakie przed nami w najbliższym czasie.

We wszystkich tych zmianach służę Wam wsparciem i pomocą.

Pin It on Pinterest

Znasz kogoś komu może przydać się ten artykuł?

Podziel się z nim.